Hầu tòa vì xâm phạm nhãn hiệu Red Bull
Cho rằng mình đã được Sở Y Tế cấp phép, Bùi Trung Hòa, nguyên giám đốc Công ty THHH Nam Bình, đã đưa vào sản xuất hàng chục nghìn lon nước tăng lực giống hệt nhãn hiệu Red Bull.

Tháng 2/2004, Bùi Trung Hòa "─æß║╖t hàng" Công ty THHH bao bì Thành Phát gß║ºn 73 nghìn vß╗Å lon n╞░ß╗¢c uß╗æng t─âng lß╗▒c có hình hai con vß║¡t húc nhau màu ─æß╗Å. Trong ─æó Hòa ─æã cho sß║ún xuß║Ñt h╞ín 34 nghìn lon sß║ún phß║⌐m cß╗ºa mình.

Tháng 9/2006, Công ty TNHH công nghiß╗çp d╞░ß╗úc phß║⌐m TC (Thái Lan) sß╗ƒ hß╗»u nhãn hiß╗çu Red Bull (─æã ─æ╞░ß╗úc bß║úo hß╗Ö ─æß╗Öc quyß╗ün tß║íi VN) ─æß╗ü nghß╗ï c╞í quan công an xß╗¡ lý hình sß╗▒ ông Hòa vß╗ü tß╗Öi xâm phß║ím quyß╗ün sß╗ƒ hß╗»u công nghiß╗çp.

Tß║íi tòa, ông Hòa cho rß║▒ng mình bß╗ï oan vì theo ông, thß╗¥i ─æiß╗âm ─æó không có ý "─æánh lß╗½a" khách hàng bß║▒ng sß║ún phß║⌐m giß╗æng nhãn hiß╗çu Red Bull. "Trong thß╗¥i gian còn làm công an, ─æã tß╗½ng nhìn thß║Ñy hai con lß╗ún húc nhau nên khi chuyß╗ân qua kinh doanh chính tôi ngh─⌐ ra mß║½u mã ─æó và ─æã ─æ╞░ß╗úc sß╗▒ cho phép cß╗ºa Sß╗ƒ Y tß║┐...", ông Hòa viß╗çn dß║½n.

Tuy nhiên, thß╗▒c tß║┐, Sß╗ƒ Y tß║┐ không có chß╗⌐c n─âng cß║Ñp phép nhãn hiß╗çu hàng hóa. Tr╞░ß╗¢c ─æó, ông Hòa tß╗½ng bß╗ï phß║ít hành chính 2 lß║ºn vß╗ü hành vi xâm phß║ím quyß╗ün sß╗ƒ hß╗»u công nghiß╗çp nhãn hiß╗çu "Heneiken" và "Sài Gòn".

Chiß╗üu 21/1, TAND TP HCM ─æã tuyên phß║ít Bùi Trung Hòa 3 n─âm cß║úi tß║ío không giam giß╗» vß╗ü hai tß╗Öi "xâm phß║ím quyß╗ün sß╗ƒ hß╗»u công nghiß╗çp" và "trß╗æn thuß║┐".

Theo Vũ Mai
vnexpress.gif

 Các tin khác
Trang:  <<  1  [2]  3  >>