Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Tân Cương
Chỉ dẫn địa lý "Tân Cương" cho sản phẩm chè của Thái Nguyên đã được bảo hộ tại Việt nam
Ngày 19/10/2007 Thành phß╗æ Thái Nguyên - Tß╗ënh Thái Nguyên ─æã tß╗ò chß╗⌐c trß╗ìng thß╗â Lß╗à kß╗╖ niß╗çm 45 n─âm ngày thành lß║¡p Thành phß╗æ Thái Nguyên và ─æón nhß║¡n Huân Ch╞░╞íng ─Éß╗Öc lß║¡p hß║íng III. Tß║íi buß╗òi Lß╗à này, ─æß╗ông chí Trß║ºn Viß╗çt Hùng - Cß╗Ñc tr╞░ß╗ƒng Cß╗Ñc Sß╗ƒ hß╗»u trí tuß╗ç ─æã công bß╗æ Quyß║┐t ─æß╗ïnh cß║Ñp Giß║Ñy chß╗⌐ng nhß║¡n ─æ─âng ký Chß╗ë dß║½n ─æß╗ïa lý  "Tân C╞░╞íng" cho sß║ún phß║⌐m chè cß╗ºa Thái Nguyên và ─æß╗ông chí Nguyß╗àn V─ân Lß║íng- Thß╗⌐ tr╞░ß╗ƒng Bß╗Ö Khoa hß╗ìc và Công nghß╗ç ─æã trao Giß║Ñy chß╗⌐ng nhß║¡n ─æ─âng ký Chß╗ë dß║½n ─æß╗ïa lý này cho Chß╗º tß╗ïch Uß╗╖ ban Nhân dân Tß╗ënh Thái Nguyên.
 Các tin khác
Trang:  [1]  2  3  >>