Hội thảo về chiến lược nhãn hiệu nổi tiếng và thương hiệu
Ngày 10/10/2007, tại Hà Nội,Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản đã tổ chức hội thảo “Chiến lược nhãn hiệu nổi tiếng và thương hiệu”.

Tß╗½ n─âm 1883, mß╗Öt sß╗æ quß╗æc gia ─æã ký kß║┐t Công ╞░ß╗¢c Paris vß╗ü bß║úo hß╗Ö sß╗ƒ hß╗»u công nghiß╗çp, trong ─æó ─æ╞░a ra nhß╗»ng nguyên tß║»c chính mang tính hß╗úp tác quß╗æc tß║┐ vß╗ü bß║úo hß╗Ö nhãn hiß╗çu nß╗òi tiß║┐ng, bao gß╗ôm: các thành viên cß╗ºa Công ╞░ß╗¢c có trách nhiß╗çm tß╗½ chß╗æi hoß║╖c hß╗ºy bß╗Å ─æ─âng ký, ng─ân cß║Ñm viß╗çc sß╗¡ dß╗Ñng nhãn hiß╗çu mà nhãn hiß╗çu ─æó là sß╗▒ sao chép, bß║»t ch╞░ß╗¢c, biên dß╗ïch và có khß║ú n─âng gây nhß║ºm lß║½n vß╗¢i nhãn hiß╗çu ─æ╞░ß╗úc coi là nß╗òi tiß║┐ng. Thß╗¥i hß║ín yêu cß║ºu hß╗ºy bß╗Å nhãn hiß╗çu nh╞░ vß║¡y không d╞░ß╗¢i 5 n─âm kß╗â tß╗½ ngày ─æ─âng ký nhãn hiß╗çu.

ß╗₧ Viß╗çt Nam, sß╗æ ─æ╞ín ─æ─âng ký nhãn hiß╗çu nß╗Öp tß║íi Cß╗Ñc Sß╗ƒ hß╗»u trí tuß╗ç có tß╗æc ─æß╗Ö t─âng tr╞░ß╗ƒng nhanh trong nhß╗»ng n─âm gß║ºn ─æây. N─âm 2007, dß╗▒ kiß║┐n Cß╗Ñc nhß║¡n ─æ╞░ß╗úc khoß║úng 30.000 ─æ╞ín ─æ─âng ký nhãn hiß╗çu, trong ─æó sß╗æ ─æ╞ín cß╗ºa ng╞░ß╗¥i Viß╗çt Nam chiß║┐m trên 60%. Trong sß╗æ này, không ít nhãn hiß╗çu gây dß╗▒ng ─æ╞░ß╗úc uy tín vß╗¢i ng╞░ß╗¥i tiêu dùng. ─Éß╗â bß║úo vß╗ç cho nhß╗»ng sß║ún phß║⌐m này, cách ─æây nhiß╗üu n─âm, Cß╗Ñc Sß╗ƒ hß╗»u trí tuß╗ç ─æã áp dß╗Ñng các nguyên tß║»c bß║úo hß╗Ö nhãn hiß╗çu nß╗òi tiß║┐ng ─æß╗â giß║úi quyß║┐t thành công mß╗Öt sß╗æ vß╗Ñ viß╗çc ─æiß╗ân hình nh╞░: tß╗½ chß╗æi cß║Ñp ─æ─âng ký nhãn hiß╗çu cho mß╗Öt công ty cß╗ºa Australia nß╗Öp ─æ╞ín ─æ─âng ký các nhãn hiß╗çu “Mc Donald”, KFC, Pizza Hut cho dß╗ïch vß╗Ñ cung cß║Ñp thß╗⌐c ─ân nhanh vß╗¢i lý do trùng vß╗¢i nhãn hiß╗çu nß╗òi tiß║┐ng cß╗ºa Mß╗╣; tß╗½ chß╗æi cß║Ñp ─æ─âng ký nhãn hiß╗çu cho mß╗Öt công ty cß╗ºa Nhß║¡t Bß║ún xin ─æ─âng ký nhãn hiß╗çu Toyota cho sß║ún phß║⌐m máy công cß╗Ñ c┼⌐ng vß╗¢i lí do t╞░╞íng tß╗▒. Viß╗çc bß║úo hß╗Ö nhãn hiß╗çu nß╗òi tiß║┐ng nhß║▒m ─æß║úm bß║úo mß╗Öt môi tr╞░ß╗¥ng kinh doanh lành mß║ính, tß╗½ ─æó các doanh nghiß╗çp biß║┐t ─æ╞░ß╗úc lß╗úi ích và ph╞░╞íng thß╗⌐c xây dß╗▒ng nhãn hiß╗çu cß╗ºa mình trß╗ƒ nên nß╗òi tiß║┐ng c┼⌐ng nh╞░ cách bß║úo vß╗ç chúng và ng─ân chß║╖n tình trß║íng vi phß║ím ─æß║┐n chß╗º sß╗ƒ hß╗»u nhãn hiß╗çu nß╗òi tiß║┐ng.

 Các tin khác
Trang:  [1]  2  3  >>