Công bố Nhãn hiệu tập thể Hồ tiêu Chư Sê
Ngày 14 tháng 8 năm 2007, Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Trần Việt Hùng đã ký Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể cho Hồ tiêu Chư Sê. Lễ công bố đã được tổ chức vào sáng 28 tháng 12 năm 2007 tại Thành phố Pleiku - Gia Lai. Sau lễ công bố, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã chuyển giao Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể cho UBND huyện Chư Sê quản lý và khai thác theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Ngày 14 tháng 8 n─âm 2007, Cß╗Ñc tr╞░ß╗ƒng Cß╗Ñc Sß╗ƒ hß╗»u Trí tuß╗ç Trß║ºn Viß╗çt Hùng ─æã ký Quyß║┐t ─æß╗ïnh cß║Ñp Giß║Ñy chß╗⌐ng nhß║¡n ─æ─âng ký Nhãn hiß╗çu tß║¡p thß╗â cho Hß╗ô tiêu Ch╞░ Sê. Lß╗à công bß╗æ ─æã ─æ╞░ß╗úc tß╗ò chß╗⌐c vào sáng 28 tháng 12 n─âm 2007 tß║íi Thành phß╗æ Pleiku - Gia Lai. Sau lß╗à công bß╗æ, Hiß╗çp hß╗Öi Hß╗ô tiêu Viß╗çt Nam ─æã chuyß╗ân giao Giß║Ñy chß╗⌐ng nhß║¡n ─æ─âng ký Nhãn hiß╗çu tß║¡p thß╗â cho UBND huyß╗çn Ch╞░ Sê quß║ún lý và khai thác theo quy chß║┐ sß╗¡ dß╗Ñng nhãn hiß╗çu tß║¡p thß╗â.


Huyß╗çn Ch╞░ Sê hiß╗çn có h╞ín 3.000 ha hß╗ô tiêu vß╗¢i khoß║úng 8.000 hß╗Ö nông dân tham gia,trong ─æó có rß║Ñt nhiß╗üu hß╗Ö là ─æß╗ông bào dân tß╗Öc thiß╗âu sß╗æ. Hàng n─âm sß║ún l╞░ß╗úng tiêu ß╗ƒ ─æây sß║ún xuß║Ñt ra ─æ╞░ß╗úc tß╗½ 13.000 ─æß║┐n 15.000 tß║Ñn, chiß║┐m khoß║úng 17% so vß╗¢i cß║ú n╞░ß╗¢c. Tß╗½ n─âm 2004 ─æß║┐n nay, chß║Ñt l╞░ß╗úng hß╗ô tiêu ß╗ƒ Ch╞░ Sê không ngß╗½ng ─æ╞░ß╗úc nâng cao và tß╗½ng b╞░ß╗¢c ─æáp ß╗⌐ng ─æ╞░ß╗úc nhu cß║ºu thß╗ï tr╞░ß╗¥ng trong và ngoài n╞░ß╗¢c. Nhiß╗üu biß╗çn pháp ch─âm sóc và s╞í chß║┐ hß║ít tiêu sß║ích ─æã ─æ╞░ß╗úc ß╗⌐ng dß╗Ñng thông qua sß╗▒ h╞░ß╗¢ng dß║½n và giúp ─æß╗í cß╗ºa các c╞í quan chß╗⌐c n─âng Trung ╞░╞íng, trong ─æó có viß╗çc khß║úo nghiß╗çm chß╗ìn ra bß╗Ö giß╗æng tß╗æt, n─âng suß║Ñt cao và kháng ─æ╞░ß╗úc sâu bß╗çnh ─æß╗â ─æ╞░a vào ch╞░╞íng trình "trß║╗ hoá" v╞░ß╗¥n cây. Viß╗çc sß╗¡ dß╗Ñng phân vô c╞í và thuß╗æc bß║úo vß╗ç thß╗▒c vß║¡t trong khâu ch─âm sóc v╞░ß╗¥n tiêu trong các hß╗Ö nông dân ─æang dß║ºn ─æ╞░ß╗úc hß║ín chß║┐, thay vào ─æó là dùng phân hß╗»u c╞í và trß╗ông trên các trß╗Ñ bê tông ─æß║úm bß║úo ─æ╞░ß╗úc môi tr╞░ß╗¥ng và cây phát triß╗ân mß║ính. Sß║ún phß║⌐m tiêu ß╗ƒ Ch╞░ Sê c┼⌐ng ─æang dß║ºn ─æ╞░ß╗úc ─æa dß║íng hoá, t─âng nhanh giá trß╗ï xuß║Ñt khß║⌐u. Tß╗½ hß║ít tiêu ─æen chß╗º yß║┐u tiêu dùng nß╗Öi ─æß╗ïa thì nay ─æã sß║ún xuß║Ñt ra ─æ╞░ß╗úc tiêu trß║»ng (tiêu sß╗ì) ─æß╗â xuß║Ñt khß║⌐u, giá trß╗ï 1 tß║Ñn tiêu sß╗ì t─âng nhiß╗üu h╞ín 1,5 triß╗çu ─æß╗ông trong ─æiß╗üu kiß╗çn dùng công kß╗╣ thuß║¡t chß║┐ biß║┐n ─æ╞ín giß║ún. Mß╗¢i ─æây sß║ún phß║⌐m tiêu ─æß╗Å c┼⌐ng ─æ╞░ß╗úc "ra ─æß╗¥i" tß║íi ─æây theo quy trình chß║┐ biß║┐n mß╗¢i và ─æã ─æ╞░ß╗úc kiß╗âm ─æß╗ïnh  ─æánh giá ─æß║ít các tiêu chuß║⌐n vß╗ü chß║Ñt l╞░ß╗úng xuß║Ñt khß║⌐u. Giá trß╗ï xuß║Ñt khß║⌐u cß╗ºa tiêu ─æß╗Å sau khi chß║┐ biß║┐n cao h╞ín gß║Ñp 3 ─æß║┐n 4 lß║ºn so vß╗¢i hß║ít tiêu ─æen.


Theo ông Nguyß╗àn D┼⌐ng, Chß╗º tß╗ïch huyß╗çn Ch╞░ Sê, ─æß╗â hß╗ô tiêu Ch╞░ Sê mãi xß╗⌐ng ─æáng vß╗¢i Giß║Ñy ─æ─âng ký chß╗⌐ng nhß║¡n Nhãn hiß╗çu tß║¡p thß╗â ─æã ─æ╞░ß╗úc cß║Ñp thì còn có nhiß╗üu viß╗çc phß║úi làm. Tr╞░ß╗¢c mß║»t, huyß╗çn sß║╜ xúc tiß║┐n xây dß╗▒ng v╞░ß╗¥n ╞░╞ím giß╗æng tiêu sß║ích bß╗çnh ─æß╗â nhân rß╗Öng mô hình trong nông dân, ─æß╗ông thß╗¥i tuyên truyß╗ün vß║¡n ─æß╗Öng bà con và nhß║Ñt là các hß╗Ö ─æß╗ông bào dân tß╗Öc thiß╗âu sß╗æ ß╗⌐ng dß╗Ñng rß╗Öng rãi các biß╗çn pháp kß╗╣ thuß║¡t trong khâu ch─âm sóc và s╞í chß║┐ sß║ún phß║⌐m. Phß║Ñn ─æß║Ñu n─âm 2007 này, huyß╗çn sß║ún xuß║Ñt ─æ╞░ß╗úc tß╗½ 700 ─æß║┐n 1.000 tß║Ñn tiêu trß║»ng và hàng tr─âm tß║Ñn tiêu ─æß╗Å cho xuß║Ñt khß║⌐u; ─æß╗ïnh h╞░ß╗¢ng lâu dài sß║╜ t─âng lên 7.500 tß║Ñn. Công tác quß║úng bá, bß║úo vß╗ç và phát triß╗ân th╞░╞íng hiß╗çu trong thß╗¥i kß╗│ ─æß║ºu hß╗Öi nhß║¡p c┼⌐ng ─æã ─æ╞░ß╗úc coi trß╗ìng, trên c╞í sß╗ƒ có sß╗▒ phß╗æi hß╗úp ─æß╗ông bß╗Ö cß╗ºa các ngành và các cß║Ñp ß╗ƒ ─æß╗ïa ph╞░╞íng./.

 Các tin khác
Trang:  [1]  2  3  >>