"Cái chết" của những thương hiệu nổi tiếng
Trước đây, các sản phẩm thường gánh chịu trách nhiệm về số phận của một công ty. Nếu hàng hóa bán ra bị sụt giảm, doanh nghiệp sẽ kết luận sản phẩm của họ đang gặp thất bại. Ngày nay, các công ty không đổ lỗi cho sản phẩm mà là cho thương hiệu.

Trong thß║¡p niên 1880, các công ty nh╞░ Campbell's, Heinz và Quaker Oats bß║»t ─æß║ºu lo lß║»ng vß╗ü phß║ún ß╗⌐ng cß╗ºa ng╞░ß╗¥i tiêu dùng vß╗ü các sß║ún phß║⌐m ─æ╞░ß╗úc sß║ún xuß║Ñt hàng loß║ít. Các ─æß║╖c tr╞░ng th╞░╞íng hiß╗çu ─æ╞░ß╗úc thiß║┐t kß║┐ không chß╗ë giúp cho nhß╗»ng sß║ún phß║⌐m này có chß╗ù ─æß╗⌐ng riêng mà còn làm giß║úm ─æi nß╗ùi lo cß╗ºa công chúng vß╗ü các sß║ún phß║⌐m ─æ╞░ß╗úc sß║ún xuß║Ñt ─æß║íi trà.

Bß║▒ng cách thêm vào mß╗Öt yß║┐u tß╗æ "nhân bß║ún" cho sß║ún phß║⌐m, viß╗çc thiß║┐t lß║¡p th╞░╞íng hiß╗çu ─æã làm th╞░ giãn ─æß║ºu óc cß╗ºa nhß╗»ng ng╞░ß╗¥i mua hàng cß╗ºa thß║┐ kß╗╖ 19. Hß╗ì tß╗½ng có lúc ─æß║╖t niß╗üm tin vào mß╗Öt chß╗º cß╗¡a hàng thân hß╗»u thì nay hß╗ì có thß╗â ─æß║╖t sß╗▒ tin t╞░ß╗ƒng ─æó vào tß╗▒ thân các th╞░╞íng hiß╗çu và nhß╗»ng g╞░╞íng mß║╖t t╞░╞íi c╞░ß╗¥i cß╗ºa các cß║¡u Ben và cô Jemima bên các kß╗ç hàng. Sß╗▒ thß║Ñt bß║íi cß╗ºa các mß║╖t hàng sß║ún xuß║Ñt ─æß║íi trà mà các chß╗º nhà máy lo sß╗ú ─æã không bao giß╗¥ xß║úy ra. Các th╞░╞íng hiß╗çu ─æã cß╗⌐u chuß╗Öc cái ngày ß║Ñy.

campbell.jpg
Quß║úng cáo sß║ún phß║⌐m súp khoai tây cß╗ºa hãng Campbell. (ß║ónh: Reuters)

─Éß║┐n thß║┐ kß╗╖ 21, mß╗Öt hình ß║únh khác hß║│n xuß║Ñt hiß╗çn. Lúc này thì tß╗▒ thân các th╞░╞íng hiß╗çu trß╗ƒ thành vß║Ñn ─æß╗ü. Chúng trß╗ƒ thành nß║ín nhân cß╗ºa chính sß╗▒ thành công cß╗ºa mình. Khi mß╗Öt sß║ún phß║⌐m thß║Ñt bß║íi, lß╗ùi hoàn toàn do th╞░╞íng hiß╗çu. Chúng có thß╗â hß╗ù trß╗ú cho các công ty nh╞░ McDonald's, Nike, Coca-Cola và Microsoft xây dß╗▒ng nên nhß╗»ng v╞░╞íng quß╗æc toàn cß║ºu, nh╞░ng các th╞░╞íng hiß╗çu c┼⌐ng chuyß╗ân thß╗â các quá trình marketing thành mß╗Öt quá trình xây dß╗▒ng nhß║¡n thß╗⌐c.

─Éiß╗üu này có ngh─⌐a, ng╞░ß╗¥i tiêu dùng quyß║┐t ─æß╗ïnh mua hàng dß╗▒a trên nhß║¡n thß╗⌐c cß╗ºa hß╗ì vß╗ü th╞░╞íng hiß╗çu h╞ín là tính thß╗▒c tß║┐ cß╗ºa sß║ún phß║⌐m. Các th╞░╞íng hiß╗çu trß╗ƒ nên quý giá h╞ín nhß╗»ng tài sß║ún hß╗»u hình cß╗ºa chúng và c┼⌐ng có ngh─⌐a là chúng hoàn toàn có thß╗â ─æánh mß║Ñt giá trß╗ï này bß║Ñt cß╗⌐ lúc nào.

Nß║┐u hình ß║únh th╞░╞íng hiß╗çu bß╗ï vß║Ñy bß║⌐n qua mß╗Öt vß╗Ñ tai tiß║┐ng truyß╗ün thông, mß╗Öt sß╗▒ kiß╗çn gây tranh luß║¡n hay ngay cß║ú mß╗Öt lß╗¥i ─æß╗ôn ─æß║íi ─æ╞░ß╗úc rao truyß╗ün qua Internet thì mß╗Öt công ty c┼⌐ng có thß╗â thß║Ñy mình ─æang ─æß╗æi mß║╖t vß╗¢i nhß╗»ng nguy hiß╗âm cß║¡n kß╗ü. Nh╞░ vß║¡y, viß╗çc thiß║┐t lß║¡p th╞░╞íng hiß╗çu không còn ─æ╞ín giß║ún là mß╗Öt cách ─æß╗â tránh khß╗Åi thß║Ñt bß║íi nß╗»a. Nó là tß║Ñt cß║ú, các công ty sß╗æng hay chß║┐t là tùy thuß╗Öc vào sß╗⌐c mß║ính th╞░╞íng hiß╗çu cß╗ºa hß╗ì.

Sß╗▒ thß║Ñt bß║íi không dành riêng cho bß║Ñt kß╗│ mß╗Öt loß║íi hình kinh doanh nào cß║ú. Các gã khß╗òng lß╗ô toàn cß║ºu nh╞░ Coca-Cola và McDonald's c┼⌐ng chß╗⌐ng tß╗Å hß╗ì c┼⌐ng có thß╗â mß║»c sai lß║ºm nh╞░ các công ty non nß╗¢t và nhß╗Å bé vß╗¢i quá ít kinh nghiß╗çm marketing. 

Khi các th╞░╞íng hiß╗çu bß║»t ─æß║ºu vß║¡t vã hay thß║Ñt bß║íi, nó th╞░ß╗¥ng tß║ío nên mß╗Öt nhß║¡n thß╗⌐c không hay vß╗ü th╞░╞íng hiß╗çu, vß╗ü thß╗ï tr╞░ß╗¥ng hoß║╖c sß╗▒ cß║ính tranh. Nhß║¡n ─æß╗ïnh này th╞░ß╗¥ng là kß║┐t quß║ú cß╗ºa mß╗Öt trong 7 tß╗Öi lß╗ùi chß║┐t ng╞░ß╗¥i ─æ╞░ß╗úc nêu trong cuß╗æn sách Sß╗▒ thß║¡t vß╗ü 100 thß║Ñt bß║íi th╞░╞íng hiß╗çu lß╗¢n nhß║Ñt cß╗ºa mß╗ìi thß╗¥i ─æß║íi cß╗ºa tác giß║ú Matt Haig.

Mß║Ñt ký ß╗⌐c th╞░╞íng hiß╗çu: ─Éß╗æi vß╗¢i nhß╗»ng th╞░╞íng hiß╗çu lâu n─âm, ký ß╗⌐c trß╗ƒ thành mß╗Öt vß║Ñn ─æß╗ü ─æáng kß╗â. Mß╗Öt khi th╞░╞íng hiß╗çu quên mß║Ñt là nó ─æã ─æ╞░ß╗úc xác ─æß╗ïnh ─æß╗â ─æß║íi diß╗çn cho cái gì, ngay lß║¡p tß╗⌐c nó sß║╜ v╞░ß╗¢ng phß║úi vß║Ñn ─æß╗ü. Tr╞░ß╗¥ng hß╗úp rõ ràng nhß║Ñt cß╗ºa viß╗çc mß║Ñt ký ß╗⌐c th╞░╞íng hiß╗çu xß║úy ra khi mß╗Öt th╞░╞íng hiß╗çu lâu ─æß╗¥i, ─æáng tôn trß╗ìng cß╗æ công sáng tß║ío mß╗Öt tính cách c─ân bß║ún mß╗¢i nh╞░ khi Coca-Cola muß╗æn thay thß║┐ công thß╗⌐c truyß╗ün thß╗æng cß╗ºa hß╗ì bß║▒ng New Coke. Và kß║┐t quß║ú là thß║úm hß║íi.

Tính ─æß╗Öc ─æoán cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu: Các th╞░╞íng hiß╗çu ─æôi khi nuôi d╞░ß╗íng khuynh h╞░ß╗¢ng là ─æánh giá quá mß╗⌐c tß║ºm quan trß╗ìng và khß║ú n─âng cß╗ºa mình. ─Éây chính là chß╗⌐ng cß╗¢ khi mß╗Öt th╞░╞íng hiß╗çu tin là nó có thß╗â nß║»m vß╗»ng mß╗Öt thß╗ï tr╞░ß╗¥ng ─æß╗Öc nhß║Ñt nh╞░ trong tr╞░ß╗¥ng hß╗úp cß╗ºa Polaroid vß╗¢i thß╗ï tr╞░ß╗¥ng chß╗Ñp hình lß║Ñy liß╗ün. Và ─æiß╗üu này c┼⌐ng khá rõ ràng khi mß╗Öt th╞░╞íng hiß╗çu thâm nhß║¡p vào mß╗Öt thß╗ï tr╞░ß╗¥ng mß╗¢i mà nó không hß╗ü phù hß╗úp tí nào, ─æ╞ín cß╗¡ là tr╞░ß╗¥ng hß╗úp cß╗ºa Harley Davidson khi nß╗ù lß╗▒c ─æß╗â bán n╞░ß╗¢c hoa.

Tính cuß╗ông vß╗ìng cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu: ─Éß╗Öc ─æoán có thß╗â ─æ╞░a ─æß║┐n cuß╗ông vß╗ìng. Khi ─æiß╗üu này xß║úy ra, các th╞░╞íng hiß╗çu muß╗æn thâu tóm cß║ú thß║┐ giß╗¢i bß║▒ng cách mß╗ƒ rß╗Öng th╞░╞íng hiß╗çu ─æß║┐n mß╗ìi chß╗ºng loß║íi sß║ún phß║⌐m mà hß╗ì có thß╗â t╞░ß╗ƒng t╞░ß╗úng ra. Mß╗Öt sß╗æ, chß║│ng hß║ín nh╞░ Virgin, ─æã ra ─æi cùng vß╗¢i ─æiß╗üu này. Mß╗Öt sß╗æ khác, ít h╞ín, dù sao c┼⌐ng không ─æß║┐n nß╗ùi nh╞░ vß║¡y.

Tính lß╗ìc lß╗½a cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu: 'Loài ng╞░ß╗¥i không thß╗â chß╗ïu ─æß╗▒ng nß╗òi quá nhiß╗üu thß╗▒c tß║┐', T.S. Eliot ─æã viß║┐t nh╞░ vß║¡y. Các th╞░╞íng hiß╗çu c┼⌐ng thß║┐. Quß║ú thß║┐, mß╗Öt sß╗æ th╞░╞íng hiß╗çu xem toàn bß╗Ö quá trình marketing nh╞░ mß╗Öt hành ─æß╗Öng ─æß╗â che ─æß║¡y nhß╗»ng thß╗▒c tß║┐ vß╗ü sß║ún phß║⌐m cß╗ºa hß╗ì. Trong nhß╗»ng tr╞░ß╗¥ng hß╗úp cß╗▒c ─æß╗Ö, h╞░ß╗¢ng phát triß╗ân vß╗ü phía nhß╗»ng chuyß╗çn không t╞░ß╗ƒng cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu có thß╗â dß║½n ─æß║┐n sß╗▒ dß╗æi trá hoàn toàn.

Sß╗▒ mß╗çt mß╗Åi cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu: Mß╗Öt sß╗æ công ty cß║úm thß║Ñy mß╗çt mß╗Åi vß╗¢i các th╞░╞íng hiß╗çu cß╗ºa hß╗ì. Bß║ín có thß╗â thß║Ñy ─æiß╗üu này xß║úy ra vß╗¢i nhß╗»ng sß║ún phß║⌐m bß╗ï bß╗Å quên trên các kß╗ç hàng mß║╖c cho bß╗Ñi bám. Khi nhß╗»ng mß║ºm mß╗æng cß╗ºa sß╗▒ mß╗çt mß╗Åi th╞░╞íng hiß╗çu biß╗âu hiß╗çn cß║ú trong l─⌐nh vß╗▒c sáng tß║ío thì chuyß╗çn sß╗Ñt giß║úm l╞░ß╗úng hàng bán ra là ─æ╞░╞íng nhiên.

Hoang t╞░ß╗ƒng th╞░╞íng hiß╗çu: ─Éiß╗üu này ─æß╗æi nghß╗ïch vß╗¢i tính ─æß╗Öc ─æoán cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu và th╞░ß╗¥ng xß║úy ra khi mß╗Öt th╞░╞íng hiß╗çu phß║úi ─æß╗æi mß║╖t vß╗¢i sß╗▒ cß║ính tranh có khuynh h╞░ß╗¢ng ngày càng gia t─âng. Các triß╗çu chß╗⌐ng thông th╞░ß╗¥ng bao gß╗ôm áp lß╗▒c muß╗æn th╞░a kiß╗çn các ─æß╗æi thß╗º, muß╗æn tái tß║ío lß║íi th╞░╞íng hiß╗çu cß╗⌐ mß╗ùi sáu tháng và ham muß╗æn bß║»t ch╞░ß╗¢c các ─æß╗æi thß╗º.

Không thích ß╗⌐ng th╞░╞íng hiß╗çu: Khi mß╗Öt thß╗ï tr╞░ß╗¥ng dß║ºn phát triß╗ân mß╗Öt cách c─ân bß║ún, các th╞░╞íng hiß╗çu liên quan ─æß║┐n thß╗ï tr╞░ß╗¥ng này có nguy c╞í trß╗ƒ nên không thích ß╗⌐ng hay ─æß╗æi nghß╗ïch hoàn toàn. Các giám ─æß╗æc th╞░╞íng hiß╗çu cß║ºn phß║úi cß╗æ duy trì thích ß╗⌐ng bß║▒ng cách giß╗» vß╗»ng vß╗ï thß║┐ dß║½n ─æß║ºu vß╗ü chß╗ºng loß║íi sß║ún phß║⌐m nh╞░ trong tr╞░ß╗¥ng hß╗úp cß╗ºa Kodak ─æang nß╗ù lß╗▒c vß╗¢i máy ß║únh kß╗╣ thuß║¡t sß╗æ. Các công ty th╞░ß╗¥ng bß╗ï bß║Ñt ngß╗¥ khi các th╞░╞íng hiß╗çu cß╗ºa hß╗ì thß║Ñt bß║íi. ─Éiß╗üu này xß║úy ra vì hß╗ì th╞░ß╗¥ng quá tin vào th╞░╞íng hiß╗çu cß╗ºa mình ngay tß╗½ lúc khß╗ƒi ─æß║ºu.

Dù sao thì niß╗üm tin th╞░╞íng hiß╗çu này c┼⌐ng khß╗ƒi nguyên tß╗½ mß╗Öt thái ─æß╗Ö mù mß╗¥ vß╗ü viß╗çc thiß║┐t lß║¡p th╞░╞íng hiß╗çu chß╗ë dß╗▒a quanh mß╗Öt hay nhiß╗üu ngß╗Ö nhß║¡n sau:

- Nß║┐u mß╗Öt sß║ún phß║⌐m tß╗æt, nó sß║╜ thành công. ─Éiß╗üu này rõ ràng là không ─æúng. Trên thß╗▒c tß║┐, mß╗Öt sß║ún phß║⌐m tß╗æt c┼⌐ng dß╗à dàng thß║Ñt bß║íi y nh╞░ mß╗Öt sß║ún phß║⌐m xß║Ñu. Chß║│ng hß║ín nh╞░ sß║ún phß║⌐m Betamax, có chß║Ñt l╞░ß╗úng hình ß║únh và âm thanh tß╗æt h╞ín b─âng ghi hình VHS nh╞░ng ─æã phß║úi chß╗ïu thß║Ñt bß║íi mß╗Öt cách thß║úm hß║íi.

Các th╞░╞íng hiß╗çu th╞░ß╗¥ng có vß║╗ sß║╜ thành công h╞ín là thß║Ñt bß║íi. Sai lß║ºm! Các th╞░╞íng hiß╗çu vß║½n phß║úi gánh lß║Ñy thß║Ñt bß║íi trong tß╗½ng ngày. Theo mß╗Öt sß╗æ cuß╗Öc th─âm dò, 80% các sß║ún phß║⌐m mß╗¢i gánh chß╗ïu thß║Ñt bß║íi ngay sau khi giß╗¢i thiß╗çu, h╞ín 10% khác thß║Ñt bß║íi trong khoß║úng thß╗¥i gian n─âm n─âm ─æß║ºu. Khi phát hành mß╗Öt sß║ún phß║⌐m mß╗¢i, bß║ín sß║╜ chß╗ë có mß╗Öt phß║ºn m╞░ß╗¥i hy vß╗ìng là sß║╜ thành công lâu dài. Nh╞░ Robert McMath, cß╗▒u ß╗ºy viên marketing cß╗ºa P&G ─æã nói, mß╗Öt sß║ún phß║⌐m gánh chß╗ïu thß║Ñt bß║íi dß╗à dàng h╞ín là sß╗æng sót.

- Các công ty lß╗¢n luôn thành công trong thiß║┐t lß║¡p th╞░╞íng hiß╗çu. Chuyß╗çn thß║ºn thoß║íi không thß╗â ─æß╗⌐ng vß╗»ng trong tr╞░ß╗¥ng hß╗úp cß╗ºa New Coke. Không mß╗Öt công ty nào là ─æß╗º lß╗¢n ─æß║┐n mß╗⌐c không bß╗ï tác hß║íi bß╗ƒi nhß╗»ng thß║úm hß╗ìa th╞░╞íng hiß╗çu. Trên thß╗▒c tß║┐, nhiß╗üu ví dß╗Ñ cho thß║Ñy mß╗Öt trong nhß╗»ng nghß╗ïch lý chính cß╗ºa viß╗çc thiß║┐t lß║¡p th╞░╞íng hiß╗çu - ─æó là, th╞░╞íng hiß╗çu càng lß╗¢n, càng thành công, thì càng dß╗à tß╗òn th╞░╞íng và càng dß╗à chß║┐t yß╗âu h╞ín.

Nhß╗»ng th╞░╞íng hiß╗çu mß║ính ─æ╞░ß╗úc xây dß╗▒ng bß║▒ng quß║úng cáo. Quß║úng cáo có thß╗â hß╗ù trß╗ú cho th╞░╞íng hiß╗çu, nh╞░ng không thß╗â tß║ío nên th╞░╞íng hiß╗çu tß╗½ nhß╗»ng ─æiß╗üu vß╗Ñn vß║╖t. Phß║ºn lß╗¢n thß║Ñt bß║íi cß╗ºa nhß╗»ng th╞░╞íng hiß╗çu lß╗¢n nhß║Ñt thß║┐ giß╗¢i ─æß╗üu ─æi cùng vß╗¢i nhß╗»ng chiß║┐n dß╗ïch quß║úng cáo vô cùng hao phí.

- Nß║┐u mß╗Öt cái gì ─æó là mß╗¢i mß║╗, nó sß║╜ có tính thuyß║┐t phß╗Ñc. Có thß╗â là có nhß╗»ng khoß║úng trß╗æng trong thß╗ï tr╞░ß╗¥ng, nh╞░ng không có ngh─⌐a là nó sß║╜ ─æ╞░ß╗úc lß║Ñp ─æß║ºy. ─Éây là mß╗Öt bài hß╗ìc ─æau ─æß╗¢n ─æß╗æi vß╗¢i RJR Nabisco Holdings khi hß╗ì quyß║┐t ─æß╗ïnh tung ra thß╗ï tr╞░ß╗¥ng loß║íi thuß╗æc hút không có khói. "Hß╗ì cß║ºn có chút thß╗¥i gian ─æß╗â hình dung ra rß║▒ng ng╞░ß╗¥i hút thuß╗æc c┼⌐ng hß╗⌐ng cß║úm vß╗¢i phß║ºn khói thuß╗æc khi hút" - mß╗Öt bình luß║¡n ─æã tiß║┐t lß╗Ö nh╞░ thß║┐.

- Th╞░╞íng hiß╗çu mß║ính bß║úo vß╗ç cho sß║ún phß║⌐m. Tß╗½ng có mß╗Öt thß╗¥i là nh╞░ vß║¡y, nh╞░ng ngày nay mß╗ìi viß╗çc ─æã thay ─æß╗òi. Các sß║ún phß║⌐m mß║ính hiß╗çn nay phß║úi hß╗ù trß╗ú cho viß╗çc bß║úo vß╗ç th╞░╞íng hiß╗çu. Nh╞░ các tr╞░ß╗¥ng hß╗úp cho thß║Ñy, sß║ún phß║⌐m ─æã trß╗ƒ thành ─æß║íi sß╗⌐ cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu và ngay cß║ú mß╗Öt sß╗Ñt giß║úm dù là nhß╗Å nhoi vß╗ü chß║Ñt l╞░ß╗úng hay chß╗ë là mß╗Öt chút vß║Ñn ─æß╗ü vß╗ü hình ß║únh c┼⌐ng ß║únh h╞░ß╗ƒng ─æß║┐n tß╗òng thß╗â ─æß║╖c tr╞░ng cß╗ºa th╞░╞íng hiß╗çu. Ng╞░ß╗¥i tiêu dùng có thß╗â khiß║┐n cho mß╗Öt chiß║┐n l╞░ß╗úc th╞░╞íng hiß╗çu tß╗ë mß╗ë kß║┐t thúc trong thß║úm bß║íi.

(Trích cuß╗æn Sß╗▒ thß║¡t vß╗ü 100 thß║Ñt bß║íi lß╗¢n nhß║Ñt mß╗ìi thß╗¥i ─æß║íi do Công ty First News phát hành)

 Các tin khác
Trang:  [1]  2  3  >>