Vụ kiện bản quyền “Biệt động Sài Gòn”: Tác giả đích thực là ai?
Bộ phim từng gây nên cơn sốt tại các rạp chiếu phim vào những năm 80 của thế kỷ trước sau 23 năm lại sôi động trở lại trên mặt báo bởi... vụ kiện bản quyền giữa hai tác giả kịch bản: Nguyễn Thanh và Lê Phương.

Nguyên ─æ╞ín cß╗ºa vß╗Ñ kiß╗çn - nhà báo quân ─æß╗Öi Nguyß╗àn Thanh khß║│ng ─æß╗ïnh: ông  là tác giß║ú duy nhß║Ñt cß╗ºa kß╗ïch bß║ún “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn”, ─æß╗ông thß╗¥i yêu cß║ºu sß╗æ tiß╗ün nhuß║¡n bút, bß╗ôi th╞░ß╗¥ng tác quyß╗ün lên ─æß║┐n con sß╗æ hàng tß╗╖ ─æß╗ông.

“Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn” có bao nhiêu phß║ºn tr─âm trong “Nhß╗»ng thiên thß║ºn ra trß║¡n”?

Ông Nguyß╗àn Thanh vß╗æn là phóng viên chiß║┐n tr╞░ß╗¥ng cß╗ºa báo Quân ─æß╗Öi nhân dân. Sau giß║úi phóng n─âm 1975, Nguyß╗àn Thanh th╞░ß╗¥ng xuyên ─æ╞░ß╗úc gß║╖p gß╗í, tiß║┐p xúc vß╗¢i các chiß║┐n sß╗╣ tình báo miß╗ün Nam và ─æã viß║┐t nên nhiß╗üu ký sß╗▒, phóng sß╗▒ biß╗çt ─æß╗Öng nß╗òi tiß║┐ng, trong ─æó có chân dung T╞░ Chu - hình mß║½u cß╗ºa nhân vß║¡t T╞░ Chung trong phim.

bietdong22.jpg

Theo ông Nguyß╗àn Thanh, khoß║úng n─âm 1981, ông Lê Ph╞░╞íng có ─æß║┐n gß║╖p ông ─æß║╖t hàng mß╗Öt kß╗ïch bß║ún phim nhß╗▒a vß╗ü biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn cho Hãng phim truyß╗çn Viß╗çt Nam.

Ông Thanh ─æß╗ông ý và hoàn thành kß╗ïch bß║ún mang tên “Thành phß╗æ gß╗ìi nhß╗»ng tình yêu” hay “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn” vào cuß╗æi n─âm 1981 dß╗▒a trên nhß╗»ng tác phß║⌐m ký và nhß╗»ng bài báo vß╗ü biß╗çt ─æß╗Öng mà ông tß╗½ng viß║┐t cùng vß╗æn tài liß╗çu mà ông có ─æ╞░ß╗úc tß╗½ nhß╗»ng chuyß║┐n ─æi thß╗▒c tß║┐.

Ông Thanh c┼⌐ng cho biß║┐t trong quá trình viß║┐t kß╗ïch bß║ún, ông Lê Ph╞░╞íng có nói rß║▒ng thß╗¥i gian cß║ºn viß║┐t gß║Ñp, nên ông Thanh viß║┐t ─æß║┐n ─æâu, ông Ph╞░╞íng lß║Ñy ─æß║┐n ─æó. Cß╗Ñ thß╗â là 3 lß║ºn ông Lê Ph╞░╞íng ─æß║┐n lß║Ñy kß╗ïch bß║ún cß╗ºa ông Nguyß╗àn Thanh....

Tuy nhiên, sau này, ông Lê Ph╞░╞íng cho biß║┐t: “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn” cß╗ºa ông Thanh không ─æ╞░ß╗úc Hß╗Öi ─æß╗ông duyß╗çt chß║Ñp nhß║¡n nên ông Ph╞░╞íng phß║úi viß║┐t lß║íi mß╗Öt kß╗ïch bß║ún mß╗¢i có tß╗▒a ─æß╗ü: “Nhß╗»ng thiên thß║ºn ra trß║¡n”. Và tß╗½ kß╗ïch bß║ún này ─æã ─æ╞░ß╗úc duyß╗çt ─æß╗â sß║ún xuß║Ñt phim “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn”.

Vì thß║┐, ông Lê Ph╞░╞íng mß╗¢i là ng╞░ß╗¥i viß║┐t chính nên ─æß╗ü nghß╗ï sß╗æ tiß╗ün nhuß║¡n bút sß║╜ chia theo tß╗╖ lß╗ç: 1/3 cho Nguyß╗àn Thanh và 2/3 cho Lê Ph╞░╞íng. Tuy nhiên ─æß╗ü nghß╗ï này không ─æ╞░ß╗úc ông Thanh chß║Ñp nhß║¡n.

Ông Thanh ─æã ký vào thß╗Åa thuß║¡n trên vß╗¢i chú thích: ─æß╗ü nghß╗ï cho xem kß╗ïch bß║ún “Nhß╗»ng thiên thß║ºn ra trß║¡n” ─æß╗â ─æß╗æi chiß║┐u mß╗⌐c ─æß╗Ö ─æóng góp. Vì theo ông Thanh, nß║┐u không ─æ╞░ß╗úc biß║┐t kß╗ïch bß║ún dß╗▒ng phim ─æã sß╗¡ dß╗Ñng “bao nhiêu phß║ºn tr─âm” kß╗ïch bß║ún cß╗ºa ông thì không thß╗â quy ─æß╗ïnh tß╗╖ lß╗ç 1/3 và 2/3.

Ông Thanh c┼⌐ng khß║│ng ─æß╗ïnh rß║▒ng ông ch╞░a nhß║¡n tiß╗ün nhuß║¡n bút mà chß╗ë nhß║¡n 1.200 ─æß╗ông là sß╗æ tiß╗ün mà ông Ph╞░╞íng ─æ╞░a trong 3 lß║ºn ─æß║┐n lß║Ñy kß╗ïch bß║ún và nói rß║▒ng ─æó là tiß╗ün bß╗ôi d╞░ß╗íng vì phß║úi viß║┐t gß║Ñp.

Còn trong bß║ún giß║úi trình vß╗ü vß╗Ñ kiß╗çn vß╗¢i TAND thành phß╗æ Hà Nß╗Öi (n╞íi thß╗Ñ lý vß╗Ñ án này) thì ông Lê Ph╞░╞íng lß║íi cho rß║▒ng ông Thanh ─æã ─æß╗ông ý nhß║¡n 1/3 tiß╗ün nhuß║¡n bút, còn ông Ph╞░╞íng 2/3. Tuy nhiên chß╗⌐ng cß╗⌐ quan trß╗ìng là tß╗¥ giß║Ñy thß╗Åa thuß║¡n trên thì cß║ú hai bên hiß╗çn nay ─æß╗üu không còn giß╗» lß║íi.

Tiß║┐p ─æó, ngay khi bß╗Ö phim mß╗¢i khß╗ƒi quay, c╞ín sß╗æt “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn” ─æã lan tß╗Åa trên mß║╖t báo. Bß║▒ng cách nào ─æó, kß╗ïch bß║ún phim ─æã ─æ╞░ß╗úc ─æ╞░a ra ngoài, xuß║Ñt hiß╗çn dài kß╗│ trên Báo Sài Gòn giß║úi phóng nh╞░ng chß╗ë ─æß╗ü tên tác giß║ú là Lê Ph╞░╞íng.

Sau khi ông Lê Ph╞░╞íng biß║┐t ─æ╞░ß╗úc ─æiß╗üu ─æó ─æã yêu cß║ºu Báo Sài Gòn giß║úi phóng ─æß╗ü thêm tên tác giß║ú là Nguyß╗àn Thanh thì nhß╗»ng sß╗æ tiß║┐p theo mß╗¢i ─æ╞░ß╗úc ─æß╗ü tên tác giß║ú là “Lê Ph╞░╞íng vß╗¢i sß╗▒ cß╗Öng tác cß╗ºa Nguyß╗àn Thanh”. Sau ─æó, nhiß╗üu NXB khác cho in kß╗ïch bß║ún này vß╗¢i tên gß╗ìi: “Nhß╗»ng thiên thß║ºn ra trß║¡n” - tác giß║ú Lê Ph╞░╞íng vß╗¢i sß╗▒ cß╗Öng tác cß╗ºa Nguyß╗àn Thanh.

C┼⌐ng nhß╗¥ nhß╗»ng kß╗ïch bß║ún ─æã ─æ╞░ß╗úc in mà  ông Nguyß╗àn Thanh mß╗¢i có dß╗ïp ─æ╞░ß╗úc ─æß╗æi chß╗⌐ng vß╗¢i nhß╗»ng gì ─æã có trong tác phß║⌐m cß╗ºa mình. Theo ông, toàn bß╗Ö nhân vß║¡t, tên tuß╗òi, hình t╞░ß╗úng, tình tiß║┐t, nß╗Öi dung “Nhß╗»ng thiên thß║ºn ra trß║¡n” không có gì khác so vß╗¢i kß╗ïch bß║ún “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn”.

Ông Thanh ─æã vß║ích ra h╞ín 20 ─æoß║ín v─ân dài gß║ºn nh╞░ sao chép lß║íi tß╗½ng câu chß╗» theo kß╗ïch bß║ún cß╗ºa ông. Thß║¡m chí, ông Thanh còn cho rß║▒ng nhß╗»ng ─æoß║ín ─æã bß╗ï sß╗¡a chß╗»a, thêm vào trong kß╗ïch bß║ún còn phá hß╗Ång cß║ú kß╗ïch bß║ún cß╗ºa ông. 

Thß║┐ nh╞░ng, tên cß╗ºa Nguyß╗àn Thanh chß╗ë ─æ╞░ß╗úc ─æß║╖t sau chß╗» “vß╗¢i sß╗▒ cß╗Öng tác”, ─æß╗ông thß╗¥i ông Lê Ph╞░╞íng không hß╗ü xin phép ông tr╞░ß╗¢c khi ─æ─âng tß║úi, in ß║Ñn c┼⌐ng nh╞░ không trß║ú nhuß║¡n bút cho ông.

Còn ông Lê Ph╞░╞íng lß║íi cho rß║▒ng viß╗çc các nhà xuß║Ñt bß║ún in sách ông không hß╗ü biß║┐t, còn Báo Sài Gòn giß║úi phóng thì sau ─æó có trß║ú nhuß║¡n bút cho ông và ông có báo cho ông Nguyß╗àn Thanh ─æß║┐n ─æß╗â nhß║¡n 1/3 nh╞░ng ông Thanh không ─æß║┐n nhß║¡n.

Nhß╗»ng tranh cãi khó phân ─æß╗ïnh

Theo ông  Nguyß╗àn Thanh thì ông  bß║»t ─æß║ºu thß║»c mß║»c vß╗¢i ông Lê Ph╞░╞íng vß╗ü chuyß╗çn này tß╗½ n─âm 1987. Song phß║úi ─æß║┐n n─âm 2005, khi Luß║¡t Bß║ún quyß╗ün ─æ╞░ß╗úc áp dß╗Ñng rß╗Öng rãi, ông mß╗¢i chính thß╗⌐c ─æâm ─æ╞ín kiß╗çn.

Trong ─æó, ông yêu cß║ºu Hãng phim truyß╗çn Viß╗çt Nam phß║úi ─æß╗ü tên tác giß║ú kß╗ïch bß║ún phim “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn” là Nguyß╗àn Thanh, còn Lê Ph╞░╞íng chß╗ë là biên tß║¡p. ─Éß╗ông thß╗¥i yêu cß║ºu Hãng phim và Lê Ph╞░╞íng phß║úi bß╗ôi th╞░ß╗¥ng sß╗æ tiß╗ün nhuß║¡n bút ch╞░a trß║ú tính theo giá vàng hiß╗çn nay.

Vß║Ñn ─æß╗ü là ß╗ƒ chß╗ù, ai mß╗¢i là tác giß║ú chính, ai là tác giß║ú ─æích thß╗▒c cß╗ºa biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn, và ai chß╗ë là ng╞░ß╗¥i “cß╗Öng tác”, ─æß╗ông thß╗¥i viß╗çc xác ─æß╗ïnh phß║ºn tr─âm công sß╗⌐c lao ─æß╗Öng trong kß╗ïch bß║ún phim “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn” phß║úi c─ân cß╗⌐ vào kß╗ïch bß║ún gß╗æc.

Nh╞░ng hiß╗çn tß║íi bß║ún thß║úo gß╗æc này ─æã không còn l╞░u lß║íi tß║íi Hãng phim truyß╗çn Viß╗çt Nam, và ông Lê Ph╞░╞íng c┼⌐ng không còn giß╗» nß╗»a. Song ông Nguyß╗àn Thanh lß║íi cung cß║Ñp mß╗Öt tß║¡p bß║ún thß║úo c┼⌐ nhàu nát, ─æã ─æ╞░ß╗úc ─æánh máy chß╗» trên giß║Ñy p╞íluya mß╗Ång và nói rß║▒ng ông ─æã ─æánh máy lß║íi sau khi ─æ╞░a bß║ún thß║úo viß║┐t tay cho ông Lê Ph╞░╞íng, hiß╗çn ông vß║½n còn giß╗» lß║íi ─æ╞░ß╗úc.

─Éß╗ông thß╗¥i ─æß║┐n n─âm 1989, ông Thanh ─æã ─æ─âng ký bß║ún quyß╗ün kß╗ïch bß║ún “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn” tß║íi Cß╗Ñc Bß║ún quyß╗ün. Tuy nhiên, cho ─æß║┐n thß╗¥i ─æiß╗âm này, nhß╗»ng tài liß╗çu ─æó vß║½n ch╞░a chß╗⌐ng minh ─æ╞░ß╗úc ai là tác giß║ú ─æích thß╗▒c cß╗ºa kß╗ïch bß║ún “Biß╗çt ─æß╗Öng Sài Gòn”.

(Còn nß╗»a)

Theo H╞░╞íng Bình - Hoàng Hß╗ông
anninhthudo.gif

 Các tin khác
Trang:  [1]  2  3  >>