Bùng nổ phát triển kinh doanh nhượng quyền
Sáng 19/1, Hội thảo Kinh doanh nhượng quyền - Franchise Vietnam 2008 đã diễn ra tại khách sạn Park Hyatt Saigon. Chương trình quy tụ nhiều diễn giả danh tiếng trong nước và quốc tế.
Gia nhß║¡p WTO, Viß╗çt Nam ─æón nhß║¡n nhiß╗üu tß║¡p ─æoàn n╞░ß╗¢c ngoài ─æß╗ò vào làm ─ân, trong ─æó l─⌐nh vß╗▒c kinh doanh nh╞░ß╗úng quyß╗ün (franchise), nhß║Ñt là l─⌐nh vß╗▒c bán lß║╗, thß╗⌐c ─ân nhanh, giáo dß╗Ñc... ─æang bùng nß╗ò dß╗» dß╗Öi. Ông Nguyß╗àn Mß║ính D╞░╞íng, Giám ─æß╗æc tiß║┐p thß╗ï Trung tâm Anh ngß╗» Cleverlearn - ─æ╞ín vß╗ï tß╗ò chß╗⌐c hß╗Öi thß║úo, cho rß║▒ng mß║╖c dù các th╞░╞íng hiß╗çu n╞░ß╗¢c ngoài vß╗ü kinh doanh nh╞░ß╗úng quyß╗ün ─æang ß╗ô ß║ít ─æß╗ò bß╗Ö vào Viß╗çt Nam nh╞░ng vß║½n còn nhiß╗üu c╞í hß╗Öi ─æang chß╗¥ ─æón các doanh nghiß╗çp trong n╞░ß╗¢c. Hiß╗çn nay dù mô hình nh╞░ß╗úng quyß╗ün ─æã phß╗ò biß║┐n nh╞░ng vß║½n còn ít th╞░╞íng hiß╗çu ngoß║íi chiß║┐m l─⌐nh, nhß║Ñt là trong nhß╗»ng l─⌐nh vß╗▒c dß╗ïch vß╗Ñ, bß║Ñt ─æß╗Öng sß║ún.

Trào l╞░u mß╗¢i

Xuß║Ñt hiß╗çn ß╗ƒ Viß╗çt Nam khoß║úng h╞ín chß╗Ñc n─âm tr╞░ß╗¢c, cho ─æß║┐n nay hình thß╗⌐c nh╞░ß╗úng quyß╗ün th╞░╞íng mß║íi nß╗ƒ rß╗Ö vß╗¢i hàng loß║ít tên tuß╗òi trong n╞░ß╗¢c nh╞░ Phß╗ƒ 24, cà phê Trung Nguyên, Kinh ─Éô, Foci... Gß║ºn ─æây là các tß║¡p ─æoàn bán lß║╗, thß╗⌐c ─ân nhanh n╞░ß╗¢c ngoài c┼⌐ng nhanh chân nhß║úy vào chia xß║╗ thß╗ï phß║ºn nh╞░ KFC, Lotteria, Jollibee...

Mô hình nh╞░ß╗úng quyß╗ün kinh doanh càng bùng nß╗ò mß║ính mß║╜ sau khi Viß╗çt Nam gia nhß║¡p WTO. Bß║▒ng chß╗⌐ng là mß╗Öt n─âm trß╗ƒ lß║íi ─æây, tß║íi các ─æô thß╗ï lß╗¢n nh╞░ TP.HCM, Hà Nß╗Öi, Cß║ºn Th╞í... các chuß╗ùi cß╗¡a hàng bán thß╗⌐c ─ân nhanh theo hình thß╗⌐c nh╞░ß╗úng quyß╗ün ngoß║íi mß╗ìc lên nh╞░ nß║Ñm. thß║¡m chí chß╗ë mß╗Öt ngã t╞░ tß║íi TP.HCM, ng╞░ß╗¥i tiêu dùng choáng ngß╗úp tr╞░ß╗¢c ba th╞░╞íng hiß╗çu thß╗⌐c ─ân nhanh cß╗ºa ngoß║íi nh╞░ KFC, Lotteria, Jollibee chen nhau án ngß╗».

Ông Trß║ºn Anh Tuß║Ñn, ─æiß╗üu hành nhóm FT-Pathfinder Consulting, ─æß║íi diß╗çn nhóm các công ty t╞░ vß║Ñn l─⌐nh vß╗▒c kinh doanh nh╞░ß╗úng quyß╗ün ß╗ƒ Viß╗çt Nam, cho biß║┐t franchise ─æang là trào l╞░u mß╗¢i tß║íi Viß╗çt Nam. Trong ─æó, sß╗▒ bùng nß╗ò franchise trong ngành bán lß║╗ và các hß╗ç thß╗æng tiß║┐p thß╗ï, phân phß╗æi... ─æang là xu h╞░ß╗¢ng tß║Ñt yß║┐u.

Minh chß╗⌐ng cho nhß║¡n ─æß╗ïnh này, ông Tuß║Ñn chß╗ë ra hàng loß║ít cß╗¡a hàng trong các l─⌐nh vß╗▒c thß╗▒c phß║⌐m, s─ân sóc sß║»c ─æß║╣p, giáo dß╗Ñc... tß║íi TP.HCM ─æang ─æ╞░ß╗úc ─æß╗ïnh h╞░ß╗¢ng lß║íi ─æß╗â phát triß╗ân thành chuß╗ùi.

Rõ nhß║Ñt là mß╗¢i ─æây các nhà thuß╗æc Mß╗╣ Châu, nhà thuß╗æc V-Phano... ─æã mß║ính dß║ín thay ─æß╗òi mô hình bán thuß╗æc tây truyß╗ün thß╗æng vß╗¢i hình ß║únh các cß╗¡a hàng c┼⌐ kß╗╣ bß║▒ng hàng loß║ít nhà thuß╗æc dß║íng chuß╗ùi giß╗æng nhau tß╗½ th╞░╞íng hiß╗çu, gam màu sß║»c, quß║ºy kß╗ç, cách quß║ún lý... Và ngay lß║¡p tß╗⌐c hß╗ì ─æã thành công.

Bùng nß╗ò cß║ú nß╗Öi lß║½n ngoß║íi

Bà Phß║ím Chi Lan, chuyên gia t╞░ vß║Ñn cß╗ºa Chính phß╗º, cho biß║┐t theo tß╗æc ─æß╗Ö phát triß╗ân cß╗ºa nß╗ün kinh tß║┐ Viß╗çt Nam, hình thß╗⌐c kinh doanh nh╞░ß╗úng quyß╗ün trong thß╗¥i gian tß╗¢i sß║╜ có ─æß║Ñt phát triß╗ân nhanh. C╞í sß╗ƒ ─æß╗â bà Lan lý giß║úi là môi tr╞░ß╗¥ng ─æß║ºu t╞░ và hß╗ç thß╗æng pháp luß║¡t Viß╗çt Nam vß╗ü hình thß╗⌐c franchise ─æã t╞░╞íng ─æß╗æi ─æß║ºy ─æß╗º.

─Éß╗ông tình vß╗¢i nhß║¡n ─æß╗ïnh này, luß║¡t s╞░ Lê Công ─Éß╗ïnh, Chánh V─ân phòng Luß║¡t s╞░ DC Lawyer, cho biß║┐t hiß╗çn nay các tß║¡p ─æoàn bán lß║╗ n╞░ß╗¢c ngoài vào nh╞░ß╗úng quyß╗ün kinh doanh tß║íi Viß╗çt Nam rß║Ñt dß╗à dàng. Bß║▒ng chß╗⌐ng là chúng ta ─æã có Nghß╗ï ─æß╗ïnh 35 h╞░ß╗¢ng dß║½n thi hành Luß║¡t Th╞░╞íng mß║íi, trong ─æó có quy ─æß╗ïnh rõ vß╗ü hoß║ít ─æß╗Öng nh╞░ß╗úng quyß╗ün th╞░╞íng mß║íi. Thêm vào ─æó, thông t╞░ 09 h╞░ß╗¢ng dß║½n ─æ─âng ký hoß║ít ─æß╗Öng này c┼⌐ng ─æã ─æ╞░ß╗úc ban hành. Ngoài ra, hoß║ít ─æß╗Öng nh╞░ß╗úng quyß╗ün kinh doanh còn có c╞í sß╗ƒ pháp lý là Luß║¡t Cß║ính tranh, Luß║¡t Sß╗ƒ hß╗»u trí tuß╗ç làm nß╗ün tß║úng ─æß╗â phát triß╗ân mß║ính h╞ín.

Theo ─æánh giá cß╗ºa các nhà ─æß║ºu t╞░ n╞░ß╗¢c ngoài, Viß╗çt Nam ─æang là mß║únh ─æß║Ñt màu mß╗í cho hoß║ít ─æß╗Öng nh╞░ß╗úng quyß╗ün bùng nß╗ò. Nß║┐u n─âm 2004 chß╗ë có 65 hß╗ç thß╗æng nh╞░ß╗úng quyß╗ün tß║íi Viß╗çt Nam và ─æa sß╗æ là th╞░╞íng hiß╗çu n╞░ß╗¢c ngoài thì ─æß║┐n n─âm 2006 ─æã có h╞ín 530 hß╗ô s╞í ─æ─âng ký nh╞░ß╗úng quyß╗ün th╞░╞íng mß║íi và ─æß║┐n nay thì con sß╗æ này t─âng lên ─æáng kß╗â.

Nhiß╗üu tß║¡p ─æoàn n╞░ß╗¢c ngoài có kinh nghiß╗çm nh╞░ß╗úng quyß╗ün kinh doanh c┼⌐ng ─æang lên kß║┐ hoß║ích nhß║úy vào khai thác nh╞░ Pizza Hurt càng làm nóng trong l─⌐nh vß╗▒c này. Ông ─Éào Trung Kiên, Giám ─æß╗æc , phát triß╗ân kinh doanh cß╗ºa Tß║íp chí Marketing cho biß║┐t bß║»t ─æß║ºu ─æã có sß╗▒ cß║ính tranh gay gß║»t trong l─⌐nh vß╗▒c nh╞░ß╗úng quyß╗ün giß╗»a các doanh nghiß╗çp trong n╞░ß╗¢c vß╗¢i các doanh nghiß╗çp n╞░ß╗¢c ngoài.

Theo phapluattphcm.gif

 Các tin khác
Tranh nhau chữ... Majestic (22/01/2008) 
Trang:  <<  1  2  [3]